Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc tại Việt Nam

Địa chỉ:
13 Chu Văn An, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
(84-24) 3845 4131/2
Fax:
(84-24) 823 3996
Cập nhật