Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina

Ảnh banner

Đại sứ quán Việt Nam Ukraina

Địa chỉ:
51 A, Phố Tovarna, Tp. Kyiv, 01103 / 51 A, Вул. Товарна, Київ, 01103
Điện thoại:
(00-380-44) 284 5542
Fax:
(00-380-44) 284 5542
Cập nhật