Đại sứ quán Việt Nam tại Uzbekistan

Ảnh banner

Đại sứ quán Uzbekistan

Địa chỉ:
Tashkent 700084 Sharaf Rashidov str., 100, Uzbekistan
Điện thoại:
+998-71-2356493/+998-71-2358098
Fax:
+998-71-1206265
Cập nhật