Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria

Ảnh banner

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria

Địa chỉ:
Sofia, BULGARIA (# 1, Jetvarka St.), 1113
Điện thoại:
(359) 2963 2609
Fax:
(359) 2963 3658
Cập nhật