Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
27-29 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
84- 24-37152254/37152263
Fax:
84-24-37152253
Cập nhật