Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam

Địa chỉ:
Villa 44/2, Khu Ngoại Giao Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
(+84-24) 3726-2251/2252
Fax:
(+84-24) 3726-2253
Cập nhật