Đại Sứ Quán Triều Tiên tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Triều Tiên tại Việt Nam

Địa chỉ:
25 Cao Bá Quát, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84 24 3845 3008
Fax:
+84 24-38231221
Cập nhật